Lejebetingelser

Leveringsforhold

I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, ildsvåde, orkan, storm, ulykkestilfælde, havari eller anden force majeure, som forhindre eller i væsentlig grad vanskeliggør teltets opstilling/nedtagning, udsættes opstilling­en/nedtagningen, uden ansvar for udlejeren, så længe denne tilstand vedvarer.

Ansvar

Det lejede materiel er brandforsikret af udlejeren, men det er ikke forsikret mod hærværk og tyveri. Lejeren har hele ansvaret for det lejede indtil teltet afhentes efter endt brug. For personskade eller skade på genstande, der befinder sig i eller ved teltet, har udlejeren ingen erstatningspligt.

Udlejeren har intet ansvar i forbindelse med evt. beskadigelse af gas-, varmenet, vandled­ning, kloark, telefon, fibernet eller strømførende kabler etc. der måtte være nedgravet, hvor teltet skal stå. Eventuel reetablering af asfalt eller brosten m.v. er udlejeren uvedkommende.
Ansvaret overfor offentlige myndigheder (tilladelse m.v.) påhviler alene lejeren. Brandinspektørens godkendelsesplan ved opstilling af borde og stole bør nøje overholdes.

Montering og afmontering

Teltpladsen skal være jævn, græsset skal være slået og pladsen ryddet. Jordbunden skal være af en beskaffenhed, så teltpælene ikke kan gå løse. Nød- og panikbelysning kan medfølge, op- og nedmontering skal foretages af aut. el-installatør, for lejerens regning.

Opstilling af borde, bænke og stole er udlejeren uvedkommende. Borde, bænke og stole skal efter endt brug sammenstilles i en stak som ved mod­tagelsen udenfor teltet. Søm og stifter skal være fjernet. Bordpladerne må ikke bruges som gulvplader.
AI affald, også papir, skal være fjernet, inden teltet afhentes. Såfremt noget af det lejede materiel mangler eller forefindes beskadiget skal det erstattes. Reklamationer skal ske omgående ved opstillingen. Såfremt der er truffet aftale om, at lejeren skal nedlægge og optage gulvet, skal gulvpladerne efter endt brug stakkes udenfor teltet på samme måde som da det kom. Såfremt anden aftale ikke forligger, skal der være køremulighed til og på telt­-pladsen med lastbil.

Betaling

Betalingen sker netto kontant. Såfremt forudbetaling er noteret på kontrakten, skal betaling ske, ifølge aftalen. Kontrakten er bindende og skal, for at være gyldig, returneres inden 8 dage fra udstedelsesdatoen, på mail. Såfremt kontrakten, ligegyldig af hvilken grund, annulleres, skal selve lejen betales.

Alene kontraktens bestemmelser er gældende. Alle mundtlige aftaler, som ikke er overført til kontrakten, annulleres samtidig med at kontrakten underskrives/mail og returneres. Evt. retsligt efterspil afgøres ved retten i Horsens DK.